OSP Zopowy Ochotnicza Straż Pożarna Zopowy


Na zebraniu wiejskim w XI 1952 r. na wniosek mieszkańca wsi Zopowy – Zaremby Kazimierza, został założony zespół Ochotniczej Straży Pożarnej. Na naczelnika wybrano – Janikowskiego Wojciecha, na prezesa – Turka Jana. Na członków OSP wpisali się : Zaremba Kazimierz, Bartoszek Augustyn, Młot Bronisław, Mucha Marian, Sąsiadek Władysław, Kalisz Adam. Po zarejestrowaniu w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Głubczycach, jednostka otrzymała sikawkę ręczną, czterokołową, 2 węże ssawne, 4 węże tłoczące, prądnicę, 2 toporki i 2 pasy. Na siłę pociągową wyznaczono parę koni – Poźniaka Jana i Młota Jana.
Mundurów jednostka nie posiadała i każdy strażak występował w ćwiczeniach lub pożarze we własnym ubraniu. Remizę urządzono w małym domku przydzielonym przez kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zopowych. Wszelkie naprawy i konserwacje były wykonywane w czynie społecznym, z użyciem materiałów własnych. W 1960 roku OSP Zopowy brała udział w pierwszych zawodach strażackich, które odbyły się w Braciszowie.

W roku 1964 jednostka z Zopowych otrzymała motopompę „M-800″. Na kursy wysłano naczelników, do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach. W roku 1965 OSP otrzymała od KPSP w Głubczycach, 10 mundurów, oraz nowe węże ssawne i tłoczące, toporki, pasy i inny sprzęt pomocniczy. W 1967 r. straż otrzymała przyczepę pod motopompę oraz ciągnik z PGR Zopowy. Ponieważ stara remiza nie nadawała się do remontu, OSP otrzymała w 1973 r. w zabudowaniach po byłym Kółku Rolniczym pomieszczenie i tam urządzono remizę strażacką. W 1976r. w czynie społecznym wybudowano suszarnię na węże, przykryto dach papą, oraz na rzece („Troja") przypływającej przez wieś wybudowano zastawę na wodę oraz posadzono drzewa. W tym też roku na stałe wprowadzono do czynności OSP kontrole przeciwpożarowe odbywające się na wiosnę by sprawdzić stan maszyn rolniczych, silników elektrycznych i innych urządzeń. Sprawdzano także posiadanie w godarstwach naczyń na wodę oraz piasku.

Rok 1978 był rokiem podzielenia zabudowań wsi na rejony i przydzielenia poszczególnych rejonów strażakom, którzy mieli za zadanie opiekę i kontrolę swoich rejonów przed zagrożeniami pożarowymi. Dzięki tym staraniom przez następne 10 lat we wsi nie było żadnego pożaru! W dniu 21 XI tegoż roku na zebraniu OSP postawiono wniosek o budowę we wsi nowej remizy z salą widowiskową, gdyż stara znajdowała się w zabudowaniach SKR Głubczyce, a świetlicy w ogóle nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i poparty przez Komendanta miejsko-gminnego. Zarząd został zobowiązany do rozpoczęcia prac przy zorganizowaniu komitetu budowy i przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Zopowych, pracownikami PGR i władzami miejsko-gminnymi, oraz Komendą Rejonową Straży Pożarnych w Głubczycach.

W 1979 roku rozpoczęto budowę remizo-świetlicy przy wydatnej pomocy i w czynie społecznym, mieszkańców wsi i pracowników PSR w Zopowych. Prace przy budowie Remizy i Domu Strażaka zostały zakończone otwarciem 20 VII 1980 r. Uroczystość otwarcia odbyła się przez odsłonięcie tablicy pamiątkowej i przekazaniu OSP nowego wozu bojowego z wyposażeniem. W związku z otwarciem Domu Strażaka odznaczono medalami i listami pochwalnymi wielu strażaków i mieszkańców, którzy przyczyni się w działalność OSP Zopowy. Ponieważ stara motopompa pracowała od VIII 1961r. i zaczynała odmawiać posłuszeństwa, Rejonowy Komendant Straży Pożarnej w Głubczycach przydzielił OSP w roku 1980, nową motopompę.

W dniu 28 VI 1981 r. w Zopowych odbyły się zawody strażackie na szczeblu miejsko-gminnym, w których brało udział 20 sekcji straży pożarnych. 17 V 1986r. odbyła się w Zopowych uroczystość nadania jednostce OSP, sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo. 5 I 1990 r. zostało spełnione wieloletnie marzenie jednostki, która otrzymała nowy wóz bojowy. Następne 10 lat przebiegało bez większych remontów lecz jednostka OSP stale była doposażona nowym sprzętem bojowym i mundurami.

W 1995 roku jednostka została doceniona i włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co podniosło rangę jednostki oraz stan jej wyposażenia. W roku 2001 dokonano kapitalnego remontu strażnicy i Domu Strażaka przez mieszkańców wsi.

Rok 2002 jest rokiem szczególnym dla zopowskiej jednostki OSP. 12 V Ochotnicza Straż Pożarna w Zopowych obchodziła jubileusz 50-lecia powstania, któremu towarzyszyło poświęcenie i wręczenie sztandaru oraz liczne odznaczenia. Podsumowania dorobku półwiecza zopowskiej straży, bo powstałej na wniosek Kazimierza Zaremby w XI 1952 r. dokonał prezes Ryszard Musiał. Jubileusz stał się okazją, by wspomnieć wszystkich zasłużonych, a żyjących wyróżnić i nagrodzić.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadało za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty medal – Kazimierzowi Zarembie, Władysławowi Poźniakowi, Józefowi Górskiemu,
Srebrny Medal – Czesławowi Głogowskiemu, Szczepanowi Mące, Józefowi Szemlowi,
Brązowy Medal – ks. proboszczowi Ryszardowi Polaszowi, Bronisławowi Młot, Franciszkowi Broszko, Marianowi Mrowcowi, Franciszkowi Zawadzkiemu, Stanisławowi Sąsiadkowi, Janowi Pabianowi.
Za całokształt działalności OSP w Zopowych otrzymała Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa nadany przez Prezydium Zarz. Głównego Związku OSP w Warszawie.

W 2004 roku został dobudowany drugi boks garażowy oraz wykonana przebudowa wcześniej zajmowanych pomieszczeń. Wydzielone zostało pomieszczenie biurowe oraz toaleta z prysznicem. Wszystkie prace wykonywane były z wielkim zaangażowaniem w czynie społecznym przez członków OSP.

W 2005 roku dzięki zaangażowaniu ówczesnego burmistrza Głubczyc P. Kazimierza Jurkowskiego oraz wsparciu gminy Głubczyce jednostka otrzymała fabrycznie nowe auto bojowe. Był to średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedes Atego AF1325 zabudowany przez firmę P.S. Szczęśniak.

W 2011 roku jednostka pozyskała samochód Ford Transit z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w celu przystosowania go do działań ratowniczych. Dzięki pozyskanym od sponsora materiałom lakierniczym ochotnicy własnymi siłami przemalowali auto na barwy strażackie. Strażacy wykonując samodzielnie zabudowę wewnętrzną pojazdu dostosowują pojazd do działań przeciwpowodziowcyh i tym podobnych.

W ostatnich latach jednostka dzięki dotacjom KSRG oraz własnym staraniom wzbogaciła się o dużą ilość sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy-ratownicy przechodzą częste szkolenia i ćwiczenia w celu doskonalenia umiejętności. Połączenie dobrego wyposażenia i wyszkolenia strażaków z OSP Zopowy skutkuje wysokimi miejscami w corocznych przeglądach operacyjno-technicznych. Od 3 lat niezmiennie OSP Zopowy zajmuje pierwsze miejsca w powiecie Głubczyckim. Jednostka profesjonalnie podchodzi do swojej działalności dzięki czemu jednostka należy do V Kompanii Gaśniczej "Prudnik" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Opole. Skutkuje to tym, iż jednostka może w każdej chwili zostać zadysponowana w każde miejsce powiatu, województwa czy kraju. Przynależność OSP Zopowy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wiąże się z wprowadzeniem i rozwijaniem specjalizacji ratowniczych: ratowniczo-gaśniczej, poszukiwawczo-ratowniczej, technicznej, wysokościowej i wodnej.

W 2016 roku dzięki podjęciu własnego projektu jednostka zakupiła kamerę termowizyjną. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w jednostce ochotniczej na terenie powiatu głubczyckiego. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki własnym staraniom druhów w pozyskanie sponsorów. W tym też roku OSP Zopowy przekazało dotychczasowy samochód ratowniczy Ford Transit do jednostki OSP Mokre Wieś. W to miejsce jednostka pozyskała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach samochód typu VW Transporter, który został wyposażony w sprzęt ratowniczy będący na stanie jednostki.

Nowoczesny sprzęt i duże umiejętności zapewniają profesjonalne niesienie pomocy poszkodowanym w różnego typu zdarzeniach. Zawsze możesz liczyć na pomoc OSP Zopowy. Ty również możesz pomóc OSP Zopowy w jej działalności. Skontaktuj się z jednostką a uzyskasz informacje w jaki sposób możesz to uczynić.

 


Obecnie w skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zopowych wchodzą:

  • Michał Klimek – PREZES
  • Ryszard Musiał – WICEPREZES
  • Piotr Górski - WICEPREZES – NACZELNIK
  • Tomasz Walczak – ZASTĘPCA NACZELNIKA
  • Janusz Fedorowicz – SKARBNIK
  • Wiesława Kulik – SEKRETARZ
  • Marian Górski - CZŁONEK ZARZĄDU

Ogólna liczba członków to 36 osób.

Najcześciej czytane na naszej stronie